BỘ LỌC KHÍ GF4000

  • BỘ LỌC KHÍ GF4000

  • Lưu chất: khí

  • Pipe size: G1/2

  • Port size: G1/4

  • Áp suất hoạt động: 0.0~1.0 MPa

  • Nhiệt độ cho phép: 0~600C

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Bộ Lọc Khí SMC