PLC Allen-bradley plc-5 1771-WF

  • Khối đấu dây: 1771-WF

  • Số I/O: 8


  • Số chân đấu dây: 18

  • Loại ứng dụng: Low resistance


Chọn các mã sản phẩm khác của PLC Allen-Bradley PLC-5