1. Mô tả

  • Van điện từ 5 cổng SMC, series SV1000/2000/3000/4000

  • Cassettle and tie rod base manifolds

  • Kết nối điện song song hoặc nối tiếp

  • Chuẩn bảo vệ IP65 và IP67

  • Tuổi thọ bền – 50 triệu chu kì đóng mở

Danh sách mã van điện từ SMC, series SV1000/2000/3000/4000:

Mã: SV1000/2000/3000/4000 Danh mục:

SV1100-5FR-C-N1

SV1100-5FR-C-N7

SV1100-5FUD-C-N3

SV1100-5FUD-CS-N1

SV1100-5FUD-CS-N3

SV1100-5FUD-T-C4

SV1100-5FUD-T-N7

SV1100-5FUD-TS-C6

SV1100-5FUD-TS-N7

SV1100-5FUD-X90

SV1100-5FU-TS-N1

SV1100-5FU-X90

SV1100-5W1RD-01N

SV1100-5W1U-01

SV1100-5W1U-01F

SV1100-5W1UD

SV1100-5W1UD-01

SV1100-5W2U

SV1100-5W2U-01

SV1100-5W2UD-01T

SV1100-5W3U

SV1100-5W3UD

SV1100-5W3UD-01N

SV1100-5W3UD-01T

SV1100-5W4U

SV1100-5W4U-01

SV1100-5W4U-01N

SV1100-5W4UD

SV1100-5W7U

SV1100-6FUD

SV1100-6FU-T-C6

SV1100-6W1U-01

SV1100K-5FU-CS-C4

SV1100R-5FR

SV1100R-5FRD

SV1100R-5FU-C-N3

SV1100R-5FUD

SV1100R-5FUD-C-N3

SV1100R-5FUD-T-C6

SV1100R-5FU-T-C4

SV1100R-5FU-T-C6

SV1100R-5FU-T-N7

SV1100R-5FU-TS-C6

SV1100R-5FU-TS-N7

SV1100R-5FU-X90

SV1200-5FR-C-C4

SV1200-5FRD

SV1200-5FU-C-C4

SV1200-5FU-C-N1

SV1200-5FUD-C-N7

SV1200-5FU-T-N1

SV1200-5W1R

SV1200-5W1U-01F

SV1200-5W1UD-01

SV1200-5W2R

SV1200-5W2U

SV1200-5W2UD-01F

SV1200-5W3R

SV1200-5W3U

SV1200-5W3UD

SV1200-5W4U

SV1200-5W4U-01N

SV1200-6FU

SV1200-6FU-C-N1

SV1200-6FUD

SV1200R-5FR

SV1200R-5FU-X90

SV1200R-5W1U-01

SV1200RK-5FU-T-N7

SV1300-5FUD-C-C6

SV1300-5FUD-C-N7

SV1300-5FUD-T-C6

SV1300-5FU-T-N1

SV1300-5FU-T-N3

SV1300-5FU-X40

SV1300-5W1U-01N

SV1300-5W2U-01N

SV1300-5W3U

SV1300R-5FUD

SV1300R-5FUD-T-C4

SV1300R-5FU-T-C4

SV1300R-5FU-T-N7

SV1300R-5W1U-01N

SV1400-5FR

SV1400-5FUD-C-N3

SV1400-5FUD-C-N7

SV1400-5FU-T-N1

SV1400-5W1U-01

SV1400-5W1U-01N

SV1400-5W1U-01T

SV1400-5W1UD-01

SV1400-5W2U-01

SV1400-5W2U-01N

SV1400-5W3U-01N

SV1400-5W4U-01

SV1400-5W7U-01

SV1400-6W1RD-01

SV1400-6W1U-01T

SV1400R-5FR

SV1400R-5FUD

SV1400R-5FUD-T-C6

SV1400R-5W4U-01

SV1500-5W1UD-01

SV1500K-5FUD

SV1500R-5FU

SV1A00-5FR-C-N1

SV1A00-5FU-C-C4

SV1A00-5FUD-C-N1

SV1A00-5FUD-C-N3

SV1A00-5FUD-C-N7

SV1A00-5FUD-T-N3

SV1A00-5FUD-T-N7

SV1A00-5FUD-X90

SV1A00-5FU-T-C4

SV1A00-5FU-T-C6

SV1A00-5FU-X26

SV1A00-5FU-X27

SV1A00-5W1RD-01N

SV1A00-5W1U-01

SV1A00-5W2RD-01

SV1A00-5W3U

SV1A00-5W3U-01

SV1A00-5W3U-01T

SV1A00-5W3UD-01T

SV1A00-5W4U

SV1A00-5WU-X50

SV1A00-6FUD

SV1A00-6FU-T-C4

SV1A00-6W1R-01N

SV1A00K-5FUD-TS-N7

SV1A00K-6FUD-TS-N7

SV1A4R-5FU-X8

SV1B00-5FR

SV1B00-5FU-T-N1

SV1B00-5W1RD-01N

SV1B00-5W1U

SV1B00K-5FUD

SV1C00-5FR

SV1C00-5FU-T-N1

SV1C00-5W1U

SV1C00-5W3UD-01T

SV2100-5FR-C-C4

SV2100-5FR-T-C6

SV2100-5FR-T-C8

SV2100-5FR-T-N7

SV2100-5FU-CS-C4

SV2100-5FU-CS-N3

SV2100-5FUD-C-C8

SV2100-5FUD-C-N7

SV2100-5FUD-CS-N7

SV2100-5FUD-T-C6

SV2100-5FUD-T-C8

SV2100-5FUD-T-N3

SV2100-5FU-T-C8

SV2100-5FU-T-N3

SV2100-5FU-T-N9

SV2100-5W1R-02N

SV2100-5W1RD-02N

SV2100-5W1U-02F

SV2100-5W1UD-02T

SV2100-5W1U-X3-Q

SV2100-5W2U-02F

SV2100-5W2UD-02

SV2100-5W3U-02

SV2100-5W3UD

SV2100-5W3UD-02N

SV2100-5W4U

SV2100-5W7U

SV2100-5W7U-02

SV2100-5W7U-02F

SV2100-5W7UD-02F

SV2100-6FU-C-N7

SV2100-6FUD

SV2100-6W1U-02N

SV2100R-5FUD-C-C6

SV2100R-5FUD-CS-C6

SV2100R-5FU-TS-N7

SV2100R-5FU-X90

SV2100R-5W1U

SV2100R-5W1U-02N

SV2100R-5W1U-02T

SV2100R-5W1UD

SV2100R-5W2U

SV2100R-5W2UD-02N

SV2200-5FRD

SV2200-5FUD-C-N3

SV2200-5FUD-C-N7

SV2200-5FU-T-C4

SV2200-5FU-T-C6

SV2200-5FU-T-C8

SV2200-5FU-T-N3

SV2200-5W1U-02

SV2200-5W1U-02T

SV2200-5W1UD

SV2200-5W1UD-02

SV2200-5W1UD-02T

SV2200-5W2U-02

SV2200-5W2U-02F

SV2200-5W3UD

SV2200-5W3UD-02N

SV2200-5W7UD-02N

SV2200-6FU

SV2200-6W1U-02N

SV2200R-5FU-C-N7

SV2200R-5FUD-C-N3

SV2200R-5FU-X90

SV2200R-5W1U

SV2200R-5W1U-02N

SV2200R-5W4U-02

SV2300-5FR

SV2300-5FRD

SV2300-5FU-C-C6

SV2300-5FUD-C-C6

SV2300-5FUD-C-N3

SV2300-5FUD-C-N7

SV2300-5FU-TS-C6

SV2300-5W1U-02

SV2300-5W1U-02T

SV2300-5W1UD-02

SV2300-5W1UD-02T

SV2300-5W2U

SV2300-5W2U-02

SV2300-5W2UD-02T

SV2300-5W3U

SV2300-5W4U-02N

SV2300-6FR

SV2300-6FU

SV2300R-5FU-T-C6

SV2300R-5FU-T-N7

SV2300R-5FU-X90

SV2300R-5W1U-02N

SV2400-5FR

SV2400-5FRD

SV2400-5FU-C-N3

SV2400-5FU-C-N9

SV2400-5FUD-C-N7

SV2400-5FU-T-C8

SV2400-5FU-T-N9

SV2400-5FU-TS-C6

SV2400-5FU-TS-N7

SV2400-5W1U-02F

SV2400-5W1U-02N

SV2400-5W1U-02T

SV2400-5W1UD-02

SV2400-5W1UD-02N

SV2400-5W1U-X3-Q

SV2400-5W2U

SV2400-5W3UD-02N

SV2400-6FU

SV2400R-5FUD

SV2400R-5FU-T-N9

SV2400R-5W1U-02N

SV2400R-5W1U-02T

SV2400R-5W2U-02T

SV2500-5FR

SV2500-5FUD-TS-N7

SV2500-5W1UD-02

SV2500-5W2U

SV2500-5W2U-02

SV2500-5W2U-02N

SV2500-5W3UD-02N

SV2500-5W4U

SV2500-5W4U-02

SV2500R-5FUD

SV2500R-5FU-X90

SV2500R-5W1U-02N