3-Pole AC- and DC-Operated Contactors

Dòng điện định mức

Số tiếp điểm phụ

Mã đặt hàng

AC-3

AC-1

NO

NC

Screw Terminals

5

20

1

0

100-K05 ⊗10

0

1

100-K05 ⊗01

9

20

1

0

100-K09 ⊗10

0

1

100-K09 ⊗01

12

20

1

0

100-K12 ⊗10

0

1

100-K12 ⊗01

Spring Clamp Terminals

5

10

1

0

100-KR05⊗10

0

1

100-KR05⊗01

9

10

1

0

100-KR09⊗10

0

1

100-KR09⊗01

⊗ Xem bảng Coil Voltage Code

4-Pole AC- and DC-Operated Contactors

Dòng điện định mức

Số cực

Mã đặt hàng

AC-3

AC-1

NO

NC

5

20

4

0

100-K05 ⊗400

3

1

100-K05 ⊗300

2

2

100-K05 ⊗200

9

20

4

0

100-K09 ⊗400

3

1

100-K09 ⊗300

2

2

100-K09 ⊗200

12

20

4

0

100-K12 ⊗400

3

1

100-K12 ⊗300

2

2

100-K12 ⊗200

⊗ Xem bảng Coil Voltage Code

 

Reversing AC- and DC-Operated Contactors

Dòng điện định mức

Số cực

Mã đặt hàng

AC-3

AC-1

NO

NC

5

20

0

1

104-K05 ⊗02

9

20

0

1

104-K09 ⊗02

12

20

0

1

104-K12 ⊗02

⊗ Xem bảng Coil Voltage Code

Sử dụng khoá liên động điện.

 

Coil Voltage Code for screw type terminal versions

Điện áp AC [V]

24

110

120

230

240

400

480

600

50 Hz

D

50 Hz

D

50/60 Hz

KJ

KF

KA

KN

B

VC

 

Điện áp DC [V]

12

24

110

125

220

250

Standard

ZQ

ZJ

ZD

ZS

ZA

ZT

Tích hợp

diode

DJ

 

 

Coil Voltage Code for spring clamp type terminal versions

Điện áp AC [V]

24

110

120

230

50 Hz

D

50 Hz

D

50/60 Hz

KJ

KF

 

Điện áp DC [V]

24

110

Standard

ZJ

ZD

Tích hợp diode

DJ

 Auxiliary Contact Blocks

Số tiếp điểm

Sử dụng cho

contactor

Mã hàng

NO

NC

Screw Type

Terminals

Spring Clamp

Terminals

0

2

100-K05…K12

100-KFC02

100-KRFC02

1

1

100-K05…K12

100-KFC11

100-KRFC11

2

0

100-K05…K12

100-KFC20

100-KRFC20

0

4

100-K05…K12

100-KFC04

100-KRFC04

1

3

100-K05…K12

100-KFC13

100-KRFC13

3

1

100-K05…K12

100-KFC31

100-KRFC31

2

2

100-K05…K12

100-KFC22

100-KRFC22

4

0

100-K05…K12

100-KFC40

100-KRFC40

0

2

100/104-K,700-K

100-KFA02E

100-KRFA02E

1

1

100/104-K,700-K

100-KFA11E

100-KRFA11E

2

0

100/104-K,700-K

100-KFA20E

100-KRFA20E

0

4

100/104-K,700-K

100-KFA04E

100-KRFA04E

1

3

100/104-K,700-K

100-KFA13E

100-KRFA13E

2

2

100/104-K,700-K

100-KFA22Z

100-KRFA22Z

3

1

100/104-K,700-K

100-KFA31Z

100-KRFA31Z

4

0

100/104-K,700-K

100-KFA40E

100-KRFA40E

Mã: Bulletin 100-K, 104-K Danh mục: