THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B27D8-022 "

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B27D94 "

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B27P07 "

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B29D8 "

Công tắc hành trình snap

"Basic switches honeywell V7-2B29D8-384 "

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG

100-D IEC Contactors

BỘ LẬP TRÌNH PLC

1734-MB Point I/O Mounting Base

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-BA SLC500 (P/N)

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-M1

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-M13

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-M15

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-M2

PLC Allen-Bradley SLC 500

1747-PSD

General Purpose Relays

700-HC Miniature Ice Cube Relay

General Purpose Relays

700-HF Square Base Relay

General Purpose Relays

700-HG Power Relay Allen-Bradley

PLC Mitsubishi QnS

A/D input Mitsubishi Q64AD-GH

PLC Mitsubishi QnS

A/D input Mitsubishi Q68ADI

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-100U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-12.5U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-120U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-150U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-15U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-180U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-18U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-25U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-300U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-30U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-360U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-36U

DC Stepping Motor & Driver

AC constant speed motors VHR425A2-50U