Bulletin 100S-C/104S-C IEC contactor Allen-Bradley

* 3-Pole AC- and DC-Operated Contactors

 

Dòng điện định mức

Số tiếp điểm phụ

Mã đặt hàng

AC-3

AC-1

NO

NC

9

32

0

5

100S-C09⊗05BC

1

4

100S-C09⊗14BC

12

32

0

5

100S-C12⊗05BC

1

4

100S-C12⊗14BC

16

32

0

5

100S-C16⊗05BC

1

4

100S-C16⊗14BC

23

32

0

5

100S-C23⊗05BC

1

4

100S-C23⊗14BC

30

65

0

4

100S-C30⊗04BC

1

4

100S-C30 ⊗14BC

37

65

0

4

100S-C37⊗04BC

1

4

100S-C37 ⊗14BC

43

85

0

4

100S-C43⊗04BC

1

4

100S-C43 ⊗14BC

60

100

 

0

4

100S-C60⊗04BC

1

4

100S-C60 ⊗14BC

72

100

 

 

0

4

100S-C72⊗04BC

1

4

100S-C72 ⊗14BC

85

100

0

4

100S-C85⊗04BC

1

4

100S-C85 ⊗14BC

97

130

0

4

100S-C97 ⊗04BC

1

4

100S-C97 ⊗14BC

 

 

⊗ Xem bảng Coil Voltage Code

 

* 4-Pole AC- and DC-Operated Contactors

 

Dòng điện định mức

Số cực

Mã đặt hàng

AC-3

AC-1

Chính

Phụ

NO

NC

NO

NC

9

32

4

0

0

4

100S-C09⊗404BC

3

1

0

4

100S-C09⊗304BC

12

32

4

0

0

4

100S-C12⊗404BC

3

1

0

4

100S-C12⊗304BC

16

32

4

0

0

4

100S-C16⊗404BC

3

1

0

4

100S-C16⊗304BC

23

32

4

0

0

4

100S-C23⊗404BC

3

1

0

4

100S-C23⊗304BC

 ⊗ Xem bảng Coil Voltage Code

 

*Reversing AC- and DC-Operated Contactors

 

Dòng điện định mức

Số cực

Mã đặt hàng

AC-3

AC-1

NO

NC

9

32

1

1

104S-C09 ⊗012BC

 

 

 

104S-C09 ⊗210BC

12

32

1

1

104S-C12 ⊗012BC

 

 

 

104S-C12 ⊗210BC

16

32

1

1

104S-C16 ⊗012BC

 

 

 

104S-C16 ⊗210BC

23

32

1

1

104S-C23 ⊗012BC

 

 

 

104S-C23 ⊗210BC

30

65

0

1

104S-C30 ⊗010BC

1

1

104S-C30 ⊗210BC

37

65

0

1

104S-C37 ⊗010BC

1

1

104S-C37 ⊗210BC

43

85

0

1

104S-C43 ⊗010BC

1

1

104S-C43 ⊗210BC

60

100

0

1

104S-C60 ⊗010BC

1

1

104S-C60 ⊗210BC

72

100

0

1

104S-C72 ⊗010BC

1

1

104S-C72 ⊗210BC

85

100

0

1

104S-C85 ⊗010BC

1

1

104S-C85 ⊗210BC

97

130

0

1

104S-C97 ⊗010BC

1

1

104S-C97 ⊗210BC

⊗ Xem bảng Coil Voltage Code

* Coil Voltage Code and Terminal Position

 Chọn các mã sản phẩm khác của Khởi động từ Allen-Bradley

Mã: Bulletin 100S-C/104S-C Danh mục: