1.  Cảm biến quang Omron E3Z 

  • Cảm biến quang điện E3Z tích hợp sẵn bộ khuếch đại cho nhiều ứng dụng khác nhau.

  • Khoảng cách phát hiện lớn: lên đến 30m với loại thu-phát riêng, 4m với loại phản xạ gương và 1m cho loại phản xạ khuếch tán.

  • Hoạt động chính xác với độ tin cậy cao, không bị ảnh hưởng bởi các nhiễu bên ngoài.

  • Nhiệt độ hoạt động thấp (-40 độ C) phù hợp với những ứng dụng trong kho hàng đông lạnh.

  • Có mạch bảo vệ trong trường hợp nối dây sai.

2. Mã đặt hàng

Model Number Description

E3Z-D61.0.5M          

Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 5 to 100mm, NPN Transistor Output

E3Z-D61 2M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 5 to 100mm, NPN Transistor Output
E3Z-D61 5M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 5 to 100mm, NPN Transistor Output
E3Z-D61K 2M Diffuse-Reflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired Type, Sensing Distance 5 to 100mm, NPN Transistor Output
E3Z-D61K-M3J 0.3M Diffuse-Reflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired M8 Connector Type, Sensing Distance 0 to 100mm, NPN Transistor Output
E3Z-D62 0.5M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3Z-D62 2M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3Z-D62 5M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3Z-D62K 2M Diffuse-Reflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3Z-D62K-M3J 0.3M Diffuse-Reflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired M8 Connector Type, Sensing Distance 0 to 1m, NPN Transistor Output
E3Z-D66 Diffuse-Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 5 to 100mm, NPN Transistor Output
E3Z-D67 Diffuse-Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3Z-D81 0.5M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 5 to 100mm, PNP Transistor Output
E3Z-D81 2M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 5 to 100mm, PNP Transistor Output
E3Z-D81 5M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 5 to 100mm, PNP Transistor Output
E3Z-D81K 2M Diffuse-Reflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired Type, Sensing Distance 5 to 100mm, PNP Transistor Output
E3Z-D81K-M3J 0.3M Diffuse-Reflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired M8 Type, Sensing Distance 0 to 100mm, PNP Transistor Output
E3Z-D82 0.5M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3Z-D82 2M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3Z-D82 5M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3Z-D82K 2M Diffuse-Reflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3Z-D82K-M3J 0.3M Diffuse-Reflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired M8 Type, Sensing Distance 0 to 1m, PNP Transistor Output
E3Z-D86 Diffuse-Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 5 to 100mm, PNP Transistor Output
E3Z-D87 Diffuse-Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3Z-R61 0.5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3Z-R61 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3Z-R61 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3Z-R61K 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 0.1 to 3m, NPN Transistor Output
E3Z-R61K-M3J 0.3M Retroreflective Type, Pre-Wired M8 Connector Type, Sensing Distance 0.1 to 3m, NPN Transistor Output
E3Z-R66 Retroreflective Type, Connector Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3Z-R81 0.5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3Z-R81 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3Z-R81 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3Z-R81K 2M Retroreflective Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired M8 Connector Type, Sensing Distance 0.1 to 3m, PNP Transistor Output
E3Z-R81K-M3J 0.3M Retroreflective Type (Oil-Resistant Model) , Pre-Wired M8 Connector Type , Sensing Distance 0.1 to 3m , PNP Transistor Output
E3Z-R86 Retroreflective Type, Connector Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3Z-T61 0.5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3Z-T61 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3Z-T61 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3Z-T61A 0.5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10m, NPN Transistor Output
E3Z-T61A 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10m, NPN Transistor Output
E3Z-T61A 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10m, NPN Transistor Output
E3Z-T61AK 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 0 to 10m, NPN Transistor Output
E3Z-T61K 2M Through-Beam Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m
E3Z-T61K-M1J 0.3M Through-Beam Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired M12 Connector Type, Sensing Distance 0 to 15m, NPN Transistor Output
E3Z-T61K-M3J 0.3M Through-Beam Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired M8 Connector Type, Sensing Distance 0 to 15m, NPN Transistor Output
E3Z-T62 0.5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30m, NPN Transistor Output
E3Z-T62 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30m, NPN Transistor Output
E3Z-T66 Through-Beam Type, Connector Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3Z-T66A Through-Beam Type, Connector Type, Sensing Distance 10m, NPN Transistor Output
E3Z-T67 Through-Beam Type, Connector Type, Sensing Distance 30m, NPN Transistor Output
E3Z-T81 0.5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3Z-T81.2M              Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3Z-T81 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3Z-T81A 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10m, PNP Transistor Output
E3Z-T81K 2M Through-Beam Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m
E3Z-T81K-M3J 0.3M Through-Beam Type (Oil-Resistant Model), Pre-Wired M8 Connector Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3Z-T82 0.5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30m, PNP Transistor Output
E3Z-T82 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 30m, PNP Transistor Output
E3Z-T86 Through-Beam Type, Connector Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3Z-T86A Through-Beam Type, Connector Type, Sensing Distance 10m, PNP Transistor Output
E3Z-T87 Through-Beam Type, Connector Type, Sensing Distance 30m, PNP Transistor Output

 

  • chọn các mã sản  phẩm khác của cảm biến quang Omron E3Z

Mã: E3Z Danh mục: