1.  Cảm biến quang Omron E3ZM-C

  • Cảm biến quang điện E3ZM-C thích hợp cho các ứng dụng trong máy công cụ và hệ thống tự động.

  • Vỏ bọc được thiết kế bằng chất liệu đặc biệt, cho phép chịu được dầu hoặc các chất lỏng làm nguội trong công nghiệp.

  • Sử dụng ánh sáng vàng, khả năng hiển thị điểm sáng xa tới 1 m, dễ dàng trong việc định vị và lắp đặt.

2. Mã đặt hàng

Model Number Description
E3ZM-CD62 2M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3ZM-CD62 5M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3ZM-CD62-M1TJ
0.3M
Diffuse-Reflective Type, Pig-Tail Connector Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3ZM-CD67 Diffuse-Reflective, Connector Type, Sensing Distance 1m, NPN Transistor Output
E3ZM-CD82 2M Diffuse-Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3ZM-CD82 5M Diffuse-Reflective, Pre-Wired Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3ZM-CD82-M1TJ
0.3M
Diffuse-Reflective, Pig-Tail Connector Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3ZM-CD87                    Diffuse-Reflective, Connector Type, Sensing Distance 1m, PNP Transistor Output
E3ZM-CL61H 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 100mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL61H 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 100mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL61H-M1TJ
0.3M
BGS Reflective Type, Pig-Tail Connector, Sensing Distance 10 to 100mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL61X 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 100mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL61X 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 100mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL62H 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 150mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL62H 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 150mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL62H-M1TJ
0.3M
BGS Reflective Type, Pig-Tail Connector, Sensing Distance 10 to 150mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL62X 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 150mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL62X 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 150mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL64H 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 200mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL64H 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 200mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL64H-M1TJ
0.3M
BGS Reflective Type, Pig-Tail Connector, Sensing Distance 10 to 200mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL64X 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 200mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL66H BGS Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 10 to 100mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL67H BGS Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 10 to 150mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL69H BGS Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 10 to 200mm, NPN Transistor Output
E3ZM-CL81H 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 100mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL81H 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 100mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL81H-M1TJ
0.3M
BGS Reflective Type, Pig-Tail Connector, Sensing Distance 10 to 100mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL81X 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 100mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL81X 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 100mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL82H 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 150mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL82H 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 150mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL82H-M1TJ
0.3M
BGS Reflective Type, Pig-Tail Connector, Sensing Distance 10 to 150mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL82X 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 150mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL82X 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 150mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL84H 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 200mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL84H 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 200mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL84H-M1TJ
0.3M
BGS Reflective Type, Pig-Tail Connector, Sensing Distance 10 to 200mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL84X 2M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 200mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL84X 5M BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 200mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL86H BGS Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 10 to 100mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL87H BGS Reflective Type, Connector Type, Sensing Distance 10 to 150mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CL89H BGS Reflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 10 to 200mm, PNP Transistor Output
E3ZM-CR61 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3ZM-CR61 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3ZM-CR61H 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3ZM-CR61H 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3ZM-CR61-M1TJ
0.3M
    
Retroreflective Type, Pig-Tail Connector Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3ZM-CR61Y 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3ZM-CR61Y 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3ZM-CR66 Retroreflective Type, Connector Type, Sensing Distance 4m, NPN Transistor Output
E3ZM-CR81 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3ZM-CR81 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3ZM-CR81H 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3ZM-CR81H 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3ZM-CR81-M1TJ
0.3M
Retroreflective Type, Pig-Tail Connector Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3ZM-CR81Y 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3ZM-CR81Y 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3ZM-CR86 Retroreflective Type, M8 Connector Type, Sensing Distance 4m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT61 2M
Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT61 5M
Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT61H 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT61H 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT61-M1TJ
0.3M
Through-Beam Type, Pig-Tail Connector Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT61Y 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT62B 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT62B 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT62BH 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT62BH 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT62B-M1TJ
0.3M
Through-Beam Type, Pig-Tail Connector Type, Sensing Distance 20m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT62BY 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT62BY 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT63 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 0.8m, NPN Transistor Output
E3ZM-CT81 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT81 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT81H 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT81H 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT81-M1TJ
0.3M
Through-Beam Type, Pig-Tail Connector Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT81Y 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT82B 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT82B 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT82BH 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT82BH 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT82B-M1TJ 0.3M Through-Beam Type, Pig-Tail Connector Type, Sensing Distance 20m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT82BY 2M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT82BY 5M Through-Beam Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 20m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT86 Through-Beam Type, M8 Connector Type, Sensing Distance 15m, PNP Transistor Output
E3ZM-CT87B Through-Beam Type, Connector Type, Sensing Distance 20m, PNP Transistor Output
  • chọn các mã sản  phẩm khác của Cảm biến quang Omron E3ZM

Mã: E3ZM-C Danh mục: