1.: Khởi động từ Fuji SW-4-1RM/2E.

  • Công suất Motor: 11 KW (380-440V).

  • Gồm:

    + Contactor:SC-4-1RM.

+ Relay nhiệt: TK-5-1N.

2.Kích thước

Khởi động từ Fuji SW-4-1RM/2E

Mã: SW-4-1RM/2E Danh mục: