Aptomat tep (MCB) của Mitsubishi thế hệ WS đáp ứng yêu cầu sử dụng cao hơn cho thị trường toàn cầu

CB tự động loại nhỏ (MCB – Miniature Circuit Breaker), đường cong C tiêu chuẩn IEC-60898

  MCB

Mã hàng

Đặc tính

Dòng ngắn mạch

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)

 

 

 
 
 
 

BH-D6

1P, (6)A

6 kA

BH-D6

1P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

1P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

1P, (40)A

6 kA

BH-D6

1P, (50)A

6 kA

BH-D6

1P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)

 
 
 
 
 
 

BH-D6

2P,(6)A

6 kA

BH-D6

2P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

2P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

2P, (40)A

6 kA

BH-D6

2P, (50)A

6 kA

BH-D6

2P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)

 
 
 
 
 
 

BH-D6

3P,(6)A

6 kA

BH-D6

3P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

3P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

3P, (40)A

6 kA

BH-D6

3P, (50)A

6 kA

BH-D6

3P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)

 
 
 
 
 
 

BH-D6

4P,(6)A

6 kA

BH-D6

4P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

4P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

4P, (40)A

6 kA

BH-D6

4P, (50)A

6 kA

BH-D6

4P, (63) A

6 kA

BH-D6 Series

MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)

 
 
 
 
 
 
 

BH-D6S

1P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A

6 kA

BH-D6S

1P, 6A

6 kA

BH-D6S

1P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6S

1P, (25,32)A

6 kA

BH-D6S

1P, 40A

6 kA

BH-D6S

1P, 50 A

6 kA

BH-D6S

1P, 63 A

6 kA

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)

 
 
 
 
 
 
 

BH-D6S

2P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A

6 kA

BH-D6S

2P, 6A

6 kA

BH-D6S

2P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6S

2P, (25,32)A

6 kA

BH-D6S

2P, 40A

6 kA

BH-D6S

2P, 50 A

6 kA

BH-D6S

2P, 63 A

6 kA

BH-D6 Series

MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)

 
 
 
 
 
 
 

BH-D6S

3P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A

6 kA

BH-D6S

3P, 6A

6 kA

BH-D6S

3P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6S

3P, (25,32)A

6 kA

BH-D6S

3P, 40A

6 kA

BH-D6S

3P, 50 A

6 kA

BH-D6S

3P, 63 A

6 kA

BH-D6 Series

MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)

 

BH-D6S

4P,(0.5,1,1.6,2,3,4)A

6 kA

BH-D6S

4P, 6A

6 kA

BH-D6S

4P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6S

4P, (25,32)A

6 kA

BH-D6S

4P, 40A

6 kA

BH-D6S

4P, 50 A

6 kA

BH-D6S

4P, 63 A

6 kA

BH-D10 SERIES

 MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (1 cực)

 
 
 
 
 
 

BH-D10

1P, (6) A

10 kA

BH-D10

1P, (10,13,16,20)A

10 kA

BH-D10

1P, (25, 32) A

10 kA

BH-D10

1P, (40)A

10 kA

BH-D10

1P, (50) A

10 kA

BH-D10

1P, (63) A

10 kA

BH-D10 SERIES

MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (2 cực)

 
 
 
 
 
 

BH-D10

2P,(6) A

10 kA

BH-D10

2P, (10,13,16,20)A

10 kA

BH-D10

2P, (25, 32) A

10 kA

BH-D10

2P, (40)A

10 kA

BH-D10

2P, (50) A

10 kA

BH-D10

2P, (63) A

10 kA

BH-D10 SERIES

MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (3 cực)

 
 
 
 
 
 

BH-D10

3P,(6) A

10 kA

BH-D10

3P, (10,13,16,20)A

10 kA

BH-D10

3P, (25, 32) A

10 kA

BH-D10

3P, (40)A

10 kA

BH-D10

3P, (50) A

10 kA

BH-D10

3P,(63) A

10 kA

BH-D10 SERIES

MCB tiêu chuẩn,gắn trên thanh rail 35mm (4 cực)

 
 
 
 
 
 

BH-D10

4P,(6) A

10 kA

BH-D10

4P, (10,13,16,20)A

10 kA

BH-D10

4P, (25, 32) A

10 kA

BH-D10

4P, (40) A

10 kA

BH-D10

4P, (40) A

10 kA

BH-D10

4P,(63) A

10 kA

Shunt trip, số cực 1P/2P/3P/4P

 
 

SHTA400-BHD

AC110-400V, BH-D6S/BH-D10

SHTA048-BHD

DC24-48V, BH-D6S/BH-D10

Tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo                                                   

 
 
 
 

AL-BHD

1AL, BH-D6S/BH-D10

AX-BHD

1AX, BH-D6S/BH-D10

ALAX-BHD

1AX1AL, BH-D6S/BH-D10

2AX-BHD

2AX, BH-D6S/BH-D10

 

Mã: WS BH-D Danh mục: