1. : Relay Omron G2A-432A-N AC200/220 

– Relay Omron G2A-432A-N AC200/220

– Điện áp cuộn dây: 

 + 200 VAC 8,7 mA (50 Hz), 200 VAC 7 mA (60 Hz)

 + 220 VAC 10,8 mA (50 Hz), 220 VAC 8,4 mA (60 H)

– Loại tiếp điểm: 4PDT

– Dòng tải định mức của tiếp điểm: 

 + 110 VAC 0.3 A (Resistive load)

 + 110 VAC 0.2 A (Inductive load (cos phi = 0.4))

 + 24 VDC 0.5 A (Resistive load)

 + 24 VDC 0.3 A (Inductive load (L/R = 7 ms))

– Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 

 + AC: 1 A (Resistive load)

 + AC: 0.75 A (Inductive load (cos phi = 0.4))

 + DC: 3 A (Resistive load)

 + DC: 1.5 A (Inductive load (L/R = 7 ms)

– Loại chân cắm: Plug-in 

⇒Chọn các mã sản phẩm của Relay Omron G2A

Mã: G2A-432A-N AC200/220 Danh mục: