SYSMAC Link Unit C200HW-SLK14

1. Mô tả: SYSMAC Link Unit C200HW-SLK14

– Bộ kết nối trong mạng SYSMAC C200HW-SLK14.

– Yêu cầu:
+ H-PCF cable connection 
+ Bus Connection Unit: C20HW-CE001/002

– Data link table: 2966 words

– Transmission environment : optical fiber cable

– Weight: 500g max.

Tham khảo thêm các sản phẩm PLC OMRON C200H