Bulletin 193-EA/-EB/-ES – E1 and E2 Solid-State Overload Relays
193-EA/-ES:

 • Nguồn riêng

 • Bảo vệ mất pha

 • Dãi hiệu chỉnh rộng (3.2:1)

 • 1 N.O. and 1 N.C. Isolated Auxiliary Contact

 • Lựa chọn lớp trip- lớp 10 hoặc 20

 • Kích thước nhỏ gọn

 • Tiêu thụ năng lượng thấp (150 mW)

 • Cần bằng nhiệt độ môi trường


193-EB:

 • Lựa chọn lớp trip 10, 15 hoặc 20

 • Trip sự cố chạm đất

 • Bảo vệ kẹt/chết động cơ.

 

Tiêu chuẩn : EN 60947-4-1, CSA C22.2 No. 14, UL 508

 

Bulletin 193-EA/193-ES Electronic Motor Protection Relays

For Use With

Adjustment Range (A)

Trip

Class 10

Trip

Class 20

Trip

Class 10

Trip

Class 20

Cat. No.

Cat. No.

Cat. No.

Cat. No.

 

Manual Reset for 3Æ Applications

Automatic/Manual Reset 3Æ Applications

100-M05… 100-C23

0.1…0.32

193-EA1AB

193-EA2AB

193-EA4AB

193-EA5AB

0.32…1.0

193-EA1CB

193-EA2CB

193-EA4CB

193-EA5CB

1.0…2.9

193-EA1DB

193-EA2DB

193-EA4DB

193-EA5DB

1.6…5.0

193-EA1EB

193-EA2EB

193-EA4EB

193-EA5EB

3.7…12

193-EA1FB

193-EA2FB

193-EA4FB

193-EA5FB

100-C09… 100-C23

12…32

193-EA1GB

193-EA2GB

193-EA4GB

193-EA5GB

100-C30… 100-C37

3.7…12

193-EA1FC

193-EA2FC

193-EA4FC

193-EA5FC

12…37

193-EA1HC

193-EA2HC

193-EA4HC

193-EA5HC

100-C43

14…45

193-EA1JD

193-EA2JD

193-EA4JD

193-EA5JD

100-C60… 100-C85

26…85

193-EA1KE

193-EA2KE

193-EA4KE

193-EA5KE

 

Manual Reset for 1Æ Applications

Automatic/Manual Reset for 1Æ Applications

100-M05… 100-C23

2.0…7.0

193-ES1AB

193-ES2AB

193-ES4AB

193-ES5AB

5.0…15

193-ES1BB

193-ES2BB

193-ES4BB

193-ES5BB

100-C09… 100-C23

12…32

193-ES1CB

193-ES2CB

193-ES4CB

193-ES5CB

100-C30… 100-C37

12…37

193-ES1DC

193-ES2DC

193-ES4DC

193-ES5DC

100-C43

14…45

193-ES1FD

193-ES2FD

193-ES4FD

193-ES5FD

100-C60… 100-C85

26…85

193-ES1HE

193-ES2HE

193-ES4HE

193-ES5HE


Bulletin 193-EB Electronic Motor Protection Relays

Automatic/Manual Reset, Adjustable Trip Class 10, 15 or 20, Jam/Stall and Ground Fault Tripping.

For Use With

Adjustment Range (A)

Cat. No.

100-C09…100-C23

0.1…0.32

193-EB1AB

0.32…1.0

193-EB1CB

1.0…2.9

193-EB1DB

1.6…5.0

193-EB1EB

3.7…12

193-EB1FB

12…32

193-EB1GB

100-C30…100-C37

14…45

193-EB1JC

100-C43

5.0…15

193-EB1SD

14…45

193-EB1JD

100-C60…100-C85

23…75

193-EB1ME

60…85

193-EB1NE

=> Chọn các mã sản phẩm khác của Overload Relay Allen-Bradley Bulletin 193-EA/-EB/-ES – E1 and E2


Mã: Bulletin 193-EA/-EB/-ES - E1 and E2 Danh mục: