Filters SMC AC Series

1. Mô tả

  • Bộ kết hợp khí SMC AC20C to AC40C Series (Bộ ba)

  • Gồm có bộ lọc khí + bộ tách sương + bộ chỉnh áp

  • Cấp lọc: lọc thô 5µm tới lọc tinh 0.3 µm

  • Port size: 1/8" tới 3/4"

  • Áp suất làm việc: Max 1 Mpa

  • Dải áp suất cài đặt: 0.05 – 0.85 Mpa

  • Lưu lượng từ 200 – 1100 l/p

Danh sách mã bộ kết hợp khí SMC, AC20C to AC40C:

AC20C-01CG-2

AC20C-01CG-V-2

AC20C-01G-V-2

AC20C-02-12

AC20C-02CE-SV1-C

AC20C-02C-V-C

AC20C-02E-S-CR

AC20C-02G-12

AC20C-02G-V-12

AC20C-N01-2RZ

AC20C-N01-2Z

AC20C-N01-6CRZ

AC20C-N01C-2Z

AC20C-N01CE-V-CRZ

AC20C-N01CG-2Z

AC20C-N01E-1CZ

AC20C-N01E-2Z

AC20C-N01E-T-6CZ

AC20C-N01G-2RZ

AC20C-N01G-2Z

AC20C-N01-V-2Z

AC20C-N02-1CZ

AC20C-N02C-16CRZ

AC20C-N02C-2Z

AC20C-N02CE-T-2RZ

AC20C-N02CE-T-2Z

AC20C-N02CE-T-CZ

AC20C-N02CE-V1-CZ

AC20C-N02CE-V-CRZ

AC20C-N02CG-16CRZ

AC20C-N02CG-2Z

AC20C-N02CG-6CZ

AC20C-N02CG-SV1-CZ

AC20C-N02CG-V-1CZ

AC20C-N02C-SV1-CZ

AC20C-N02E-1CRZ

AC20C-N02E-1CZ

AC20C-N02E2-CZ

AC20C-N02E-2RZ

AC20C-N02E-6CRZ

AC20C-N02E-S-CRZ

AC20C-N02E-TV-2Z

AC20C-N02E-V1-1CZ

AC20C-N02E-V1-CZ

AC20C-N02E-V-1CZ

AC20C-N02E-V-CZ

AC20C-N02G-1CZ

AC20C-N02G-SV1-2Z

AC20C-N02G-SV-1CZ

AC20C-N02G-SV-2Z

AC20C-N02G-V1-CZ

AC20C-N02G-V-1CZ

AC20C-N02-SV1-2Z

AC20C-N02-SV-2Z

AC20C-N02-V1-1CZ

AC20C-N02-V1-CZ

AC20C-N02-V-1CZ

AC30C-02CE

AC30C-02D

AC30C-02DE

AC30C-02E

AC30C-03C

AC30C-03CG

AC30C-03C-SV-8

AC30C-03C-V1

AC30C-03D-8

AC30C-03DE-SV1

AC30C-03DG-8

AC30C-03DG-S-R

AC30C-03DG-SV

AC30C-03DG-V1-2

AC30C-03DG-V-12

AC30C-03D-V1-2

AC30C-03D-V-12

AC30C-03E

AC30C-03E-S

AC30C-03E-SV

AC30C-03G-R

AC30C-03G-S

AC30C-03G-S-R

AC30C-03G-SV

AC30C-03G-TV

AC30C-03G-V1

AC30C-03-S

AC30C-03-S-R

AC30C-F02

AC30C-F03C

AC30C-F03D

AC30C-F03E

AC30C-N02CE-S-1RZ

AC30C-N02CE-Z

AC30C-N02CG-Z

AC30C-N02D-6Z

AC30C-N02DE-2Z

AC30C-N02DE-S-1RZ

AC30C-N02DE-V1-Z

AC30C-N02DG-6Z

AC30C-N02DG-TV-2Z

AC30C-N02DG-T-Z

AC30C-N02DG-V1-8Z

AC30C-N02D-T-2Z

AC30C-N02D-TV-2Z

AC30C-N02D-T-Z

AC30C-N02D-V1-RZ

AC30C-N02E-2Z

AC30C-N02E-V1-Z

AC30C-N02G-T-6Z

AC30C-N02G-V1-2Z

AC30C-N02G-V-1JRZ

AC30C-N02-SV-2Z

AC30C-N02-T-Z

AC30C-N02-V1-2Z

AC30C-N03-16RWZ

AC30C-N03-2Z

AC30C-N03-8JRZ

AC30C-N03-8Z

AC30C-N03C-2Z

AC30C-N03C-8Z

AC30C-N03CE3-V-Z

AC30C-N03CE4-TV1-2Z

AC30C-N03CE4-V1-2Z

AC30C-N03CE-SV1-2Z

AC30C-N03CE-SV1-Z

AC30C-N03CE-SV-2Z

AC30C-N03CE-SV-8Z

AC30C-N03CE-T-2RZ

AC30C-N03CE-T-6RZ

AC30C-N03CE-TV1-2Z

AC30C-N03CE-V1-2Z

AC30C-N03CE-V1-Z

AC30C-N03CE-V-2Z

AC30C-N03CG-2Z

AC30C-N03CG-8Z

AC30C-N03CG-SV-2Z

AC30C-N03CG-V-8Z

AC30C-N03C-S-2Z

AC30C-N03C-SV-2Z

AC30C-N03C-S-Z

AC30C-N03C-TV-Z

AC30C-N03C-V1-2Z

AC30C-N03C-V-8Z

AC30C-N03D-12RZ

AC30C-N03D-2Z

AC30C-N03DE4-Z

AC30C-N03DE-V1-8Z

AC30C-N03DG-2Z

AC30C-N03DG-6Z

AC30C-N03DG-SV1-8Z

AC30C-N03DG-SV-1Z

AC30C-N03DG-SV-2Z

AC30C-N03DG-SV-6Z

AC30C-N03DG-TV-2Z

AC30C-N03DG-TV-Z

AC30C-N03DG-V1-8Z

AC30C-N03DG-V1-RZ

AC30C-N03DG-V-1Z

AC30C-N03DG-V-RZ

AC30C-N03D-SV-1Z

AC30C-N03D-SV-6Z

AC30C-N03D-V1-RZ

AC30C-N03D-V-1Z

AC30C-N03E-2Z

AC30C-N03E3-V-Z

AC30C-N03E3-Z

AC30C-N03E-SV-8Z

AC30C-N03E-SV-Z

AC30C-N03E-S-Z

AC30C-N03E-TV-Z

AC30C-N03E-V-2NZ

AC30C-N03E-V-2Z

AC30C-N03E-V-RZ

AC30C-N03G-16RWZ

AC30C-N03G-2Z

AC30C-N03G-8Z

AC30C-N03G-S-8Z

AC30C-N03G-SV-2JZ

AC30C-N03G-SV-2Z

AC30C-N03G-SV-8Z

AC30C-N03G-T-8NZ

AC30C-N03G-T-8Z

AC30C-N03G-TV-Z

AC30C-N03G-T-Z

AC30C-N03G-V1-2Z

AC30C-N03G-V-JZ

AC30C-N03-RZ

AC30C-N03-S-8Z

AC30C-N03-S-NZ

AC30C-N03-SV-2JZ

AC30C-N03-SV-2Z

AC30C-N03-SV-8Z

AC30C-N03-SV-RZ

AC30C-N03-T-8Z

AC30C-N03-TV-Z

AC30C-N03-T-Z

AC30C-N03-V1-2Z

AC30C-N03-V1-RZ

AC30C-N03-V-2JZ

AC30C-N03-V-JZ

AC30C-N03-V-RZ

AC40C-02

AC40C-02DG

AC40C-02G

AC40C-03

AC40C-03DE

AC40C-03DG-V

AC40C-03G-2

AC40C-03G-J

AC40C-03G-S

AC40C-03G-V-2

AC40C-03-J

AC40C-03-S

AC40C-03-V-1

AC40C-03-V-2

AC40C-04CE-V

AC40C-04CG-TV-R

AC40C-04C-TV-R

AC40C-04DE-V

AC40C-04DE-V1

AC40C-04DE-V1-2

AC40C-04DE-V-2

AC40C-04DG-T

AC40C-04DG-T-2

AC40C-04DG-TV

AC40C-04DG-TV-2

AC40C-04DG-V-1

AC40C-04DG-V-12

AC40C-04DG-V1-R

AC40C-04DG-V-2

AC40C-04D-T

AC40C-04D-TV

AC40C-04D-V-1

AC40C-04D-V-12

AC40C-04D-V1-R

AC40C-04D-V-2

AC40C-04E

AC40C-04E-S-2R

AC40C-04E-V-8

AC40C-04E-V-8J

AC40C-04G-TV1

AC40C-06-2

AC40C-06C

AC40C-06CE

AC40C-06CG

AC40C-06CG-V1

AC40C-06C-V1

AC40C-06DG-S

AC40C-06DG-T

AC40C-06DG-V

AC40C-06DG-V1

AC40C-06DG-V-12

AC40C-06D-V-12

AC40C-06-T

AC40C-06-T-2

AC40C-06-TV-2

AC40C-F04DE-2

AC40C-F04DG-V-8

AC40C-F04D-V-8

AC40C-F04G-V

AC40C-N02-8Z

AC40C-N02D-V-Z

AC40C-N02E-SV-2Z

AC40C-N02E-Z

AC40C-N02G-2Z

AC40C-N02G-8Z

AC40C-N02-Z