Filters SMC AC Series

1. Mô tả

  • Bộ kết hợp khí SMC AC10A – AC60A Series (Bộ lọc đôi)

  • Gồm có bộ lọc và chỉnh áp + bộ bôi trơn

  • Cấp lọc: 5µm

  • Port size: 1/8" tới 1"

  • Áp suất làm việc: Max 1 Mpa

  • Dải áp suất cài đặt: 0.05 – 0.7 hoặc 0.05 – 0.85 Mpa

  • Thoát nước bằng tay, bán tự động hoặc tự động

Danh sách mã bộ kết hợp khí SMC, AC10A to AC60A:

AC10A-M5-3Z

AC10A-M5-6

AC10A-M5-6Z

AC10A-M5CG

AC10A-M5G-2

AC10A-M5G-2Z

AC10A-M5G-3

AC20A-01-C

AC20A-01G-C

AC20A-02-3C

AC20A-02C-C

AC20A-02CE-2

AC20A-02CE-C

AC20A-02CG-2

AC20A-02E-23

AC20A-02E-3C

AC20A-02E-C

AC20A-02E-V-C

AC20A-02-V-C

AC20A-F02-2

AC20A-F02-C

AC20A-F02C-C

AC20A-F02CE-2

AC20A-F02CE-C

AC20A-F02CG-C

AC20A-F02E-23

AC20A-F02E-3C

AC20A-F02E-V-CR

AC20A-F02G-C

AC20A-N01-23Z

AC20A-N01-2Z

AC20A-N01-36CNRZ

AC20A-N01C-3CRZ

AC20A-N01C-6CZ

AC20A-N01CE-23Z

AC20A-N01CG-3CRZ

AC20A-N01C-K-3CZ

AC20A-N01G-1CZ

AC20A-N01G-2Z

AC20A-N01G-36CNRZ

AC20A-N01G-6CZ

AC20A-N01G-CZ-X406

AC20A-N01G-K-CZ

AC20A-N01G-V-23Z

AC20A-N01-K-CZ

AC20A-N01-V-23Z

AC20A-N02-1CZ

AC20A-N02-2RZ

AC20A-N02-3CRZ

AC20A-N02C-2NRZ

AC20A-N02C-2RZ

AC20A-N02C-2Z

AC20A-N02C-3CRZ

AC20A-N02CE-23Z

AC20A-N02CE-2RZ

AC20A-N02CE-3CZ-X406

AC20A-N02CE-6CRZ

AC20A-N02CE-V-23RZ

AC20A-N02CE-V-3CZ

AC20A-N02CE-V-CRZ

AC20A-N02CG-2RZ

AC20A-N02CG-2Z

AC20A-N02CG-6CRZ

AC20A-N02CG-6CZ

AC20A-N02CG-CRZ

AC20A-N02CG-K-3CZ

AC20A-N02CG-V-23NZ

AC20A-N02CG-V-2Z

AC20A-N02C-K-3CZ

AC20A-N02E-1CZ

AC20A-N02E-23Z

AC20A-N02E-2NZ

AC20A-N02E-2Z

AC20A-N02E-6CZ

AC20A-N02E-CNZ

AC20A-N02E-CRZ

AC20A-N02E-K-2Z

AC20A-N02E-V-CRZ

AC20A-N02G-1CZ

AC20A-N02G-2RZ

AC20A-N02G-3CRZ

AC20A-N02G-6CZ

AC20A-N02G-S-3CZ

AC20A-N02G-V-36CZ

AC20A-N02G-V-CRZ

AC20A-N02-S-3CZ

AC20A-N02-V-36CZ

AC20A-N02-Z-X2005

AC30A-02-3

AC30A-02-38

AC30A-02C

AC30A-02CE

AC30A-02CE-8

AC30A-02DG-3

AC30A-02DG-8

AC30A-02DG-KSV

AC30A-02DG-S

AC30A-02DG-S-8

AC30A-02D-KSV

AC30A-02D-S

AC30A-02D-S-8

AC30A-02E

AC30A-02E-2

AC30A-02G

AC30A-02G-123J

AC30A-02G-3

AC30A-02G-38

AC30A-02G-S

AC30A-02G-SV

AC30A-02-SV

AC30A-03-6

AC30A-03C

AC30A-03C-2

AC30A-03C-8

AC30A-03CG

AC30A-03CG-2

AC30A-03CG-3

AC30A-03CG-8

AC30A-03CG-SV-2

AC30A-03C-SV-2

AC30A-03D-38

AC30A-03DE-3

AC30A-03DG-12

AC30A-03DG-2

AC30A-03DG-3

AC30A-03DG-38

AC30A-03DG-8

AC30A-03DG-K

AC30A-03DG-S

AC30A-03DG-V-3

AC30A-03D-K

AC30A-03D-V-3

AC30A-03E-23

AC30A-03E-S

AC30A-03E-SV

AC30A-03G-N

AC30A-03G-R

AC30A-03G-W

AC30A-03-K

AC30A-03-R

AC30A-03-W

AC30A-F02

AC30A-F02-6R

AC30A-F02CE

AC30A-F02C-KSV-3

AC30A-F02D

AC30A-F02D-8

AC30A-F02DE

AC30A-F02DG

AC30A-F02E

AC30A-F02E-6

AC30A-F02G

AC30A-F03-2

AC30A-F03C

AC30A-F03CE

AC30A-F03CE-V

AC30A-F03D

AC30A-F03D-3

AC30A-F03DG

AC30A-F03DG-12R

AC30A-F03DG-3

AC30A-F03E-23

AC30A-F03G-2

AC30A-F03G-3

AC30A-N02-38Z

AC30A-N02C-123RZ

AC30A-N02CE-38Z

AC30A-N02CE-3Z

AC30A-N02CE-6Z

AC30A-N02CE-8Z

AC30A-N02CE-K-Z

AC30A-N02CE-V-2Z

AC30A-N02CE-V-8Z

AC30A-N02CG-23Z

AC30A-N02CG-2Z

AC30A-N02CG-38Z

AC30A-N02CG-3Z

AC30A-N02CG-8Z

AC30A-N02CG-KV-Z

AC30A-N02CG-V-2Z

AC30A-N02CG-V-38NZ

AC30A-N02CG-V-38Z

AC30A-N02C-K-6Z

AC30A-N02C-V-38NZ

AC30A-N02C-V-38Z

AC30A-N02D-2NZ

AC30A-N02D-8NZ

AC30A-N02D-8Z

AC30A-N02DE-2Z

AC30A-N02DE-38Z

AC30A-N02DE-8RZ

AC30A-N02DE-SV-Z

AC30A-N02DE-V-2NZ

AC30A-N02DG-1Z

AC30A-N02DG-8Z

AC30A-N02DG-RZ

AC30A-N02D-NZ

AC30A-N02E-12NZ

AC30A-N02E-1Z

AC30A-N02E-23Z

AC30A-N02E-2NZ

AC30A-N02E-8Z

AC30A-N02E-RZ

AC30A-N02E-V-3Z

AC30A-N02E-V-8Z

AC30A-N02G-2NZ

AC30A-N02G-38Z

AC30A-N02G-8NZ

AC30A-N02G-KV-8Z

AC30A-N02G-KV-RZ

AC30A-N02G-KV-Z

AC30A-N02G-K-Z

AC30A-N02G-RZ

AC30A-N02G-SV-Z

AC30A-N02G-S-WZ

AC30A-N02G-S-Z

AC30A-N02G-V-3Z

AC30A-N02G-V-8Z

AC30A-N02G-V-RZ

AC30A-N02G-V-WZ

AC30A-N02-KV-RZ

AC30A-N02-RZ

AC30A-N02-SV-Z

AC30A-N02-S-WZ

AC30A-N02-S-Z

AC30A-N02-V-23Z

AC30A-N02-V-2Z

AC30A-N02-V-7Z-40

AC30A-N02-V-8Z

AC30A-N02-V-RZ

AC30A-N02-V-WZ

AC30A-N02-WZ

AC30A-N03-2Z

AC30A-N03-38RZ

AC30A-N03-6WZ

AC30A-N03-8RZ

AC30A-N03C-1Z

AC30A-N03C-23Z

AC30A-N03C-3Z

AC30A-N03C-8Z

AC30A-N03CE-38Z

AC30A-N03CE3-ZA

AC30A-N03CE4-V-3Z

AC30A-N03CE-6Z

AC30A-N03CE-8Z

AC30A-N03CE-KV-3Z

AC30A-N03CE-KV-8Z

AC30A-N03CE-SV-36RZ

AC30A-N03CE-SV-Z

AC30A-N03CE-V-123Z

AC30A-N03CE-V-2Z

AC30A-N03CE-V-6Z

AC30A-N03CE-V-8NZ

AC30A-N03CE-V-8Z

AC30A-N03CE-V-RZ

AC30A-N03CG-23Z

AC30A-N03CG-3Z

AC30A-N03CG-8Z

AC30A-N03CG-SV-Z

AC30A-N03CG-S-Z

AC30A-N03CG-V-12RZ

AC30A-N03CG-V-18RZ

AC30A-N03CG-V-38Z

AC30A-N03C-NZ

AC30A-N03C-SV-Z

AC30A-N03C-S-Z

AC30A-N03C-V-12RZ

AC30A-N03C-V-18RZ

AC30A-N03C-V-2RZ

AC30A-N03C-V-3RZ

AC30A-N03C-V-3Z

AC30A-N03D-12RZ

AC30A-N03D-3RZ

AC30A-N03D-8Z

AC30A-N03DE-8Z

AC30A-N03DE-V-2Z

AC30A-N03DG-12RZ

AC30A-N03DG-1Z

AC30A-N03DG-3RZ

AC30A-N03DG-6Z

AC30A-N03DG-V-138Z

AC30A-N03DG-V-RZ

AC30A-N03D-V-138Z

AC30A-N03D-V-RZ

AC30A-N03E-16Z

AC30A-N03E-3RZ

AC30A-N03E4-WZ

AC30A-N03E-6Z

AC30A-N03E-KV-3Z

AC30A-N03E-K-Z

AC30A-N03E-RWZ

AC30A-N03E-S-JZ

AC30A-N03E-SV-2Z

AC30A-N03E-SV-6Z

AC30A-N03E-SV-Z

AC30A-N03E-V-12Z

AC30A-N03E-V-13Z

AC30A-N03E-V-18JZ

AC30A-N03E-V-1Z

AC30A-N03E-V-2Z

AC30A-N03E-V-3RZ

AC30A-N03E-V-8Z

AC30A-N03E-V-RZ

AC30A-N03E-WZ

AC30A-N03G-123RZ

AC30A-N03G-1Z

AC30A-N03G-23Z

AC30A-N03G-2Z

AC30A-N03G-38RZ

AC30A-N03G-6WZ