Filters SMC AC Series

1. Mô tả

  • Bộ kết hợp khí SMC AC20D to AC40D Series (Bộ đôi)

  • Gồm có bộ lọc và chỉnh áp + bộ tách sương

  • Cấp lọc: lọc thô 5µm tới lọc tinh 0.3 µm

  • Port size: 1/8" tới 3/4"

  • Áp suất làm việc: Max 1 Mpa

  • Dải áp suất cài đặt: 0.05 – 0.85 Mpa

Danh sách mã bộ kết hợp khí SMC, AC20D to AC40D:

AC20D-01-2

AC20D-01CE-V-C

AC20D-01CG-V1-6C

AC20D-01E-CR

AC20D-01G-CR

AC20D-01G-SV-2

AC20D-01-SV-2

AC20D-02CE-2

AC20D-02CE-S-C

AC20D-02CE-SV-2

AC20D-02CG-V-C

AC20D-02C-SV-C

AC20D-02E-V-2

AC20D-02G

AC20D-02G-2

AC20D-02G-V1-C

AC20D-02-V-6C

AC20D-F01G-2

AC20D-F02C-C

AC20D-N01-2Z

AC20D-N01CE-2Z

AC20D-N01CE-V1-CZ

AC20D-N01CE-V-2Z

AC20D-N01CE-V-6CZ

AC20D-N01CG-V1-CZ

AC20D-N01CG-V-2RZ

AC20D-N01CG-V-6CZ

AC20D-N01C-V1-CZ

AC20D-N01C-V-6CZ

AC20D-N01E-V-CZ

AC20D-N01G-SV-CZ

AC20D-N01-SV-CZ

AC20D-N01-V1-CZ

AC20D-N02C-2RZ

AC20D-N02CE-2RZ

AC20D-N02CE2-V-CZ

AC20D-N02CE-2Z

AC20D-N02CE4-2Z

AC20D-N02CE-S-2RZ

AC20D-N02CE-S-2Z

AC20D-N02CE-S-CZ

AC20D-N02CE-SV-CZ

AC20D-N02CE-V1-12Z

AC20D-N02CE-V1-2Z

AC20D-N02CE-V-2Z

AC20D-N02CG-2RZ

AC20D-N02CG-S-2RZ

AC20D-N02CG-S-CZ

AC20D-N02C-V1-CZ

AC20D-N02C-V-1CZ

AC20D-N02E-1CZ

AC20D-N02E-2Z

AC20D-N02E-CRZ

AC20D-N02E-S-CZ

AC20D-N02E-SV1-CRZ

AC20D-N02E-SV1-CZ

AC20D-N02E-V1-2Z

AC20D-N02G-16CZ

AC20D-N02G-1CZ

AC20D-N02G-CRZ

AC20D-N02G-SV-2Z

AC20D-N02G-V1-CZ

AC20D-N02-V-12Z

AC20D-N02-V1-CZ

AC30D-02C

AC30D-02CE-S

AC30D-02DE-V-R

AC30D-02DG-V

AC30D-02D-V

AC30D-02E

AC30D-02E-V

AC30D-03CE

AC30D-03CE-S

AC30D-03CE-SV

AC30D-03CE-V

AC30D-03CG-V

AC30D-03C-V

AC30D-03DE-V1

AC30D-03DE-V-1

AC30D-03DG-R

AC30D-03DG-S

AC30D-03DG-SV

AC30D-03DG-V-2N

AC30D-03D-V-2N

AC30D-03E

AC30D-03E-1

AC30D-03E-V

AC30D-03E-V-2

AC30D-03G-V1

AC30D-F03

AC30D-F03C

AC30D-F03CG-8

AC30D-F03DG-V1

AC30D-F03D-V1

AC30D-N02-8RZ

AC30D-N02-8Z

AC30D-N02CE-RZ

AC30D-N02CE-SV-Z

AC30D-N02CG-2RZ

AC30D-N02CG-S-Z

AC30D-N02C-RZ

AC30D-N02C-S-Z

AC30D-N02DE-V1-Z

AC30D-N02DE-V-1Z

AC30D-N02DE-V-8Z

AC30D-N02DG-2Z

AC30D-N02DG-6Z

AC30D-N02DG-V-8Z

AC30D-N02D-V-2Z

AC30D-N02E-12Z

AC30D-N02E-2RZ

AC30D-N02E-2Z

AC30D-N02E-V1-RZ

AC30D-N02E-V1-Z

AC30D-N02E-V-8Z

AC30D-N02E-V-NZ

AC30D-N02E-V-RWZ

AC30D-N02G-2Z

AC30D-N02G-8RZ

AC30D-N02G-8Z

AC30D-N02G-RZ

AC30D-N02G-V1-2Z

AC30D-N02G-V1-Z

AC30D-N02G-V-Z

AC30D-N02-RWZ

AC30D-N02-RZ

AC30D-N02-V1-2Z

AC30D-N03-2Z

AC30D-N03-6NZ

AC30D-N03CE3-V-Z

AC30D-N03CE-RZ

AC30D-N03CE-SV-2Z

AC30D-N03CE-SV-RZ

AC30D-N03CE-SV-Z

AC30D-N03CE-S-Z

AC30D-N03CE-V-2RZ

AC30D-N03CE-V-2Z

AC30D-N03CG-RZ

AC30D-N03CG-SV-2Z

AC30D-N03CG-SV-Z

AC30D-N03CG-V1-8Z

AC30D-N03CG-V-2Z

AC30D-N03C-SV-8Z

AC30D-N03C-SV-Z

AC30D-N03C-V-2Z

AC30D-N03C-V-NZ

AC30D-N03D-8RZ

AC30D-N03DE4-V1-Z

AC30D-N03DE-SV1-Z

AC30D-N03DE-SV-2Z

AC30D-N03DE-SV-Z

AC30D-N03DE-S-Z

AC30D-N03DE-V1-8Z

AC30D-N03DE-V-2Z

AC30D-N03DE-V-8RZ

AC30D-N03DG-2Z

AC30D-N03DG-8NZ

AC30D-N03DG-8RZ

AC30D-N03DG-8Z

AC30D-N03DG-SV-Z

AC30D-N03DG-S-Z

AC30D-N03DG-V1-8Z

AC30D-N03DG-V1-RZ

AC30D-N03DG-V-8Z

AC30D-N03DG-V-RZ

AC30D-N03D-SV-Z

AC30D-N03D-V1-8Z

AC30D-N03D-V1-RZ

AC30D-N03D-V1-Z

AC30D-N03D-V-NZ

AC30D-N03D-V-RZ

AC30D-N03E4-V-ZA

AC30D-N03E-SV-Z

AC30D-N03E-V1-Z

AC30D-N03E-V-2Z

AC30D-N03E-V-6Z

AC30D-N03E-V-8Z

AC30D-N03G-2Z

AC30D-N03G-6RZ

AC30D-N03G-8Z

AC30D-N03G-RZ

AC30D-N03G-SV-8Z

AC30D-N03G-V1-Z

AC30D-N03G-V-8RZ

AC30D-N03G-V-NRWZ

AC30D-N03G-V-RZ

AC30D-N03G-WZ

AC30D-N03-SV-8Z

AC30D-N03-V-8RZ

AC30D-N03-V-NRWZ

AC40D-02DG

AC40D-02DG-V

AC40D-02E

AC40D-02G

AC40D-03CG

AC40D-03CG-V-8

AC40D-03D-2

AC40D-03DE-2

AC40D-03DE-2R

AC40D-03DE-R

AC40D-03DE-S

AC40D-03DE-V

AC40D-03DG-V

AC40D-03D-R

AC40D-03D-V1

AC40D-03E

AC40D-03E-2

AC40D-03G-V

AC40D-03G-V-2

AC40D-03-V

AC40D-04C-6

AC40D-04CE-V

AC40D-04CG-6

AC40D-04CG-8

AC40D-04CG-V

AC40D-04D-6

AC40D-04DE

AC40D-04DE-V1

AC40D-04DE-V1-2

AC40D-04DE-V-12

AC40D-04DE-V1-2R

AC40D-04DE-V-12R

AC40D-04DE-V-8

AC40D-04DG-8

AC40D-04DG-V

AC40D-04D-R

AC40D-04D-V1

AC40D-04E4-S

AC40D-04E-SV

AC40D-04G

AC40D-04G-S

AC40D-04G-V1

AC40D-06DE

AC40D-F02-V-RW

AC40D-F04

AC40D-F04C-8

AC40D-F04CG-8

AC40D-F04D

AC40D-F04DE

AC40D-F04DE-6

AC40D-F04DG-V-8

AC40D-F04D-V1

AC40D-F04D-V-8

AC40D-F04G

AC40D-F04G-V

AC40D-F04G-V1

AC40D-F04G-V-1

AC40D-F04-V1

AC40D-F06-V1

AC40D-N02-8Z

AC40D-N02CE-2Z

AC40D-N02CE-V-NZ

AC40D-N02CE-V-RZ

AC40D-N02CE-Z

AC40D-N02DE-V1-Z

AC40D-N02DE-V-Z

AC40D-N02G-2Z

AC40D-N02G-8Z

AC40D-N03-2Z

AC40D-N03-6Z

AC40D-N03CE-8Z

AC40D-N03CE-S-2Z

AC40D-N03CE-V-2Z

AC40D-N03CG-V1-Z

AC40D-N03CG-Z

AC40D-N03C-S-Z