Filters SMC AC Series

1. Mô tả

  • Bộ kết hợp khí SMC AC10B to AC60B Series (Bộ lọc đôi)

  • Gồm có bộ lọc khí + bộ chỉnh áp

  • Cấp lọc: 5µm

  • Port size: 1/8" tới 1"

  • Áp suất làm việc: Max 1 Mpa

  • Dải áp suất cài đặt: 0.05 – 0.7 hoặc 0.05 – 0.85 Mpa

  • Thoát nước bằng tay, bán tự động hoặc tự động

Danh sách mã bộ kết hợp khí SMC, AC10B to AC60B:

AC10B-M5C-2

AC10B-M5CG-2N

AC10B-M5CG-T-16RZ

AC10B-M5C-T-16RZ

AC20B-01-6C

AC20B-01C-12R

AC20B-01C-12R-X465C

AC20B-01CG-C

AC20B-01CG-T-2

AC20B-01CG-T-2R

AC20B-01C-T-2R

AC20B-01E-2

AC20B-01E-SV-2

AC20B-01E-V-2

AC20B-01G-6C

AC20B-01G-S-C

AC20B-01G-T-CR

AC20B-01G-V-2R

AC20B-01-T-CR

AC20B-01-V-2

AC20B-01-V-2R

AC20B-01-V-C

AC20B-02-2R

AC20B-02C-2

AC20B-02C-2R

AC20B-02CE-2

AC20B-02CE2-2

AC20B-02CE2-C

AC20B-02CE-C

AC20B-02CE-SV-12

AC20B-02CE-V-2

AC20B-02CE-V-C

AC20B-02CG-2

AC20B-02CG-2R

AC20B-02CG-S-6C

AC20B-02CG-V-2R

AC20B-02-CR

AC20B-02C-S-6C

AC20B-02C-V-2R

AC20B-02E4-V-C

AC20B-02E-C

AC20B-02E-SV-2

AC20B-02E-SV-C

AC20B-02E-V1-C

AC20B-02E-V1-CR

AC20B-02E-V-2R

AC20B-02G-CR

AC20B-02G-SV-2

AC20B-02G-SV-C

AC20B-02G-T-CR

AC20B-02G-TV-2

AC20B-02G-V1-C

AC20B-02G-V-C

AC20B-02-SV-C

AC20B-02-TV-2

AC20B-02-V1-C

AC20B-02-V-2

AC20B-02-V-C

AC20B-F01C-2

AC20B-F01C-6CNR

AC20B-N01-1CZ

AC20B-N01CE-2Z

AC20B-N01CG-6CZ

AC20B-N01CG-CNZ

AC20B-N01CG-SV-1CNZ

AC20B-N01CG-V-CZ

AC20B-N01C-T-2Z

AC20B-N01E1-CZ

AC20B-N01E-2Z

AC20B-N01E-S-CZ

AC20B-N01E-T-2Z

AC20B-N01E-V1-CZ

AC20B-N01E-V-2Z

AC20B-N01E-V-CZ

AC20B-N01G-SV-CRZ

AC20B-N01G-SV-CZ

AC20B-N01G-T-2Z

AC20B-N01G-TV-2RZ

AC20B-N01G-V-1CZ

AC20B-N01G-V-2Z

AC20B-N01G-V-CRZ

AC20B-N01-SV-2Z

AC20B-N01-SV-CRZ

AC20B-N01-T-2Z

AC20B-N01-TV-2RZ

AC20B-N01-V-2Z

AC20B-N01-V-CRZ

AC20B-N02-12Z

AC20B-N02-1CZ

AC20B-N02-2NZ

AC20B-N02CE1-V-CZ

AC20B-N02CE3-V-CZ

AC20B-N02CE-CRZ

AC20B-N02CE-S-CZ

AC20B-N02CE-SV1-CZ

AC20B-N02CE-SV-2Z

AC20B-N02CE-V1-6CZ

AC20B-N02CE-V1-CZ

AC20B-N02CE-V-CRZ

AC20B-N02CG-S-2Z

AC20B-N02CG-S-6CZ

AC20B-N02CG-V1-2Z

AC20B-N02-CNZ

AC20B-N02C-S-2Z

AC20B-N02C-TV-CZ

AC20B-N02C-V1-CZ

AC20B-N02E-1CZ

AC20B-N02E-2RZ

AC20B-N02E-S-CZ

AC20B-N02E-SV-CZ

AC20B-N02E-T-2Z

AC20B-N02E-TV-6CZ

AC20B-N02E-TV-CZ

AC20B-N02E-V1-2Z

AC20B-N02E-V1-CZ

AC20B-N02E-V-2RZ

AC20B-N02G-12Z

AC20B-N02G-2NZ

AC20B-N02G-CNRZ

AC20B-N02G-CRZ

AC20B-N02G-S-12Z

AC20B-N02G-S-2Z

AC20B-N02G-TV1-CZ

AC20B-N02G-TV-2RZ

AC20B-N02G-TV-2Z

AC20B-N02G-V-2RZ

AC20B-N02G-V-6CZ

AC20B-N02-S-12Z

AC20B-N02-S-2Z

AC20B-N02-TV1-CZ

AC20B-N02-TV-2Z

AC20B-N02-V1-2Z

AC20B-N02-V-2RZ

AC20B-N02-V-2Z

AC20B-N02-V-6CZ

AC30B-02CG

AC30B-02CG-V

AC30B-02C-V

AC30B-02DE

AC30B-02DE-R

AC30B-02DE-V

AC30B-02DG-S

AC30B-02DG-SV

AC30B-02DG-SV-2

AC30B-02E-2

AC30B-02E-V

AC30B-02G-SV-2

AC30B-02G-T

AC30B-02G-V

AC30B-02G-V1

AC30B-02-SV-2

AC30B-02-T

AC30B-02-TV-2R

AC30B-02-V

AC30B-02-V-2

AC30B-03-8

AC30B-03-8R

AC30B-03CE-SV

AC30B-03CE-SV-2

AC30B-03CE-SV-R

AC30B-03CE-V

AC30B-03CE-V1

AC30B-03CG-SV

AC30B-03CG-SV1-2

AC30B-03CG-TV

AC30B-03C-SV

AC30B-03C-SV1-2

AC30B-03C-T-2

AC30B-03C-V

AC30B-03C-V-12R

AC30B-03D-2

AC30B-03D-8

AC30B-03DE1-V

AC30B-03DE-2

AC30B-03DE2-V-ZA

AC30B-03DE-S

AC30B-03DG-2

AC30B-03DG-2R

AC30B-03DG-R

AC30B-03DG-SV-R

AC30B-03D-SV-R

AC30B-03E-2

AC30B-03E2-8

AC30B-03E4-V1

AC30B-03E-T-6

AC30B-03E-TV1

AC30B-03E-V

AC30B-03E-V1

AC30B-03E-V-1

AC30B-03G-2

AC30B-03G-2J

AC30B-03G-8R

AC30B-03G-SV1

AC30B-03G-SV-2

AC30B-03G-SV-6

AC30B-03G-V1

AC30B-03G-V-2

AC30B-03G-V-R

AC30B-03-SV-2

AC30B-03-SV-6

AC30B-03-TV-2R

AC30B-03-V1

AC30B-03-V-2

AC30B-03-V-R

AC30B-F02E-1

AC30B-F02E-V-W

AC30B-F03

AC30B-F03-6

AC30B-F03-8

AC30B-F03G

AC30B-F03G-6

AC30B-F03G-8

AC30B-F03-V

AC30B-N02-6WZ

AC30B-N02C-2Z

AC30B-N02C-8Z

AC30B-N02CE-TV-Z

AC30B-N02CE-T-Z

AC30B-N02CE-V1-Z

AC30B-N02CE-Z

AC30B-N02CG-S-Z

AC30B-N02CG-TV-Z

AC30B-N02CG-V1-Z

AC30B-N02CG-V-8Z

AC30B-N02CG-V-Z

AC30B-N02C-SV-Z

AC30B-N02C-S-Z

AC30B-N02C-V1-Z

AC30B-N02C-V-6RZ

AC30B-N02C-V-Z

AC30B-N02D-1Z

AC30B-N02DE-2Z

AC30B-N02DE-SV-Z

AC30B-N02DE-TV-Z

AC30B-N02DE-V1-Z

AC30B-N02DE-V-8Z

AC30B-N02DG-SV-Z

AC30B-N02DG-TV1-Z

AC30B-N02DG-V-2Z

AC30B-N02D-TV1-Z

AC30B-N02D-V-Z

AC30B-N02E-2Z

AC30B-N02E3-V1-2Z

AC30B-N02E-S-2Z

AC30B-N02E-V1-2Z

AC30B-N02E-V1-Z

AC30B-N02G-SV-Z

AC30B-N02G-S-Z

AC30B-N02G-TV-1Z

AC30B-N02G-V-2Z

AC30B-N02G-V-6Z

AC30B-N02-SV-Z

AC30B-N02-S-Z

AC30B-N02-TV-1Z

AC30B-N02-V1-2Z

AC30B-N02-V1-Z

AC30B-N02-V-6Z

AC30B-N03-2NZ

AC30B-N03-8RZ

AC30B-N03C-6Z

AC30B-N03C-8RZ

AC30B-N03C-8Z

AC30B-N03CE-2Z

AC30B-N03CE-8Z

AC30B-N03CE-SV1-8Z

AC30B-N03CE-SV1-RZ