Van điện từ 5 cửa SMC, series SY3000

1. Mô tả

  • Van điện từ 5 cửa SMC, series SY3000

  • Thiết kế nhỏ gọn với lưu lượng cao

  • Tuổi bền cao – 50 triệu chu kì đóng mở

  • Thời gian đáp ứng nhanh, tiêu thụ điện thấp

  • Cổng kết nối trực tiếp trên thân hoặc qua đế

Danh sách mã van điện từ SMC, series SY3000:

SY3120-3D-C6

SY3120-3DD-M5

SY3120-3D-M5

SY3120-3D-N3

SY3120-3DO-N7

SY3120-3DZ-C4-F2

SY3120-3DZ-C6

SY3120-3DZ-C6-F2

SY3120-3DZ-M5

SY3120-3DZ-N7

SY3120-3G-C4

SY3120-3G-N3

SY3120-3G-N3-F1

SY3120-3GZ-C6-F2

SY3120-3GZD-M5-F2

SY3120-3GZE-N7

SY3120-3GZ-M5

SY3120-3HZ-C6

SY3120-3HZ-N7

SY3120-3L-C6

SY3120-3LN-N7-F2

SY3120-3LNZ-M5

SY3120-3LNZ-M5-F1

SY3120-3LNZ-N7

SY3120-3LNZ-N7-F2

SY3120-3LO-C4

SY3120-3LO-N3

SY3120-3LO-N7

SY3120-3LOZ-C4

SY3120-3LOZ-C4-S

SY3120-3LZ-C6

SY3120-3LZ-C6-F1

SY3120-3LZ-C6-S

SY3120-3LZE-C4

SY3120-3LZE-N7

SY3120-3M-N3

SY3120-3M-N7-F2

SY3120-3MOZ-C4

SY3120-3MOZ-C6-F1

SY3120-4D-C6

SY3120-4G-C4

SY3120-4G-M5

SY3120-4L-M5

SY3120-4LOZ-M5-S

SY3120-4LZ-C4

SY3120-4LZ-C4-S

SY3120-4LZE-C4

SY3120-4LZ-N3

SY3120-4LZ-N7-F2

SY3120-4MZ-C6

SY3120-5D-C6

SY3120-5D-N3

SY3120-5D-N7

SY3120-5DO-C6

SY3120-5DO-N3-F2

SY3120-5DO-N7

SY3120-5DOS-N7

SY3120-5DS-C6

SY3120-5DZ-C6-F2

SY3120-5DZD-N7

SY3120-5DZ-N3-F2

SY3120-5G-C4-F1

SY3120-5G-M5-X20

SY3120-5GS-C6-F2

SY3120-5GSD-C4-F2

SY3120-5GSD-N3

SY3120-5GS-M5-F2

SY3120-5GS-M5-Q

SY3120-5GS-N7

SY3120-5GU-C6

SY3120-5GUD-C6-F1

SY3120-5GUD-M5-Q

SY3120-5GZ-C4-X90

SY3120-5GZ-C6-X90

SY3120-5GZE-C4

SY3120-5GZ-N3-F2

SY3120-5GZ-N7-F1

SY3120-5GZ-N7-F2

SY3120-5H-C4-F1

SY3120-5H-C4-S

SY3120-5H-C4-X279

SY3120-5H-C6-F1

SY3120-5HD-M5

SY3120-5HD-M5-F1

SY3120-5H-N3-F1

SY3120-5HS-C6-F2

SY3120-5HZ-C4-F2

SY3120-5HZD-C6-Q

SY3120-5HZD-N7-F2

SY3120-5HZE-C4

SY3120-5HZE-C4-F1

SY3120-5HZE-C4-F2

SY3120-5HZ-M5-F2

SY3120-5HZ-N7-F1

SY3120-5HZ-N7-F2

SY3120-5L-C4-F1

SY3120-5L-C4-F2

SY3120-5L-C6-F1

SY3120-5LD-C4

SY3120-5LD-C6

SY3120-5LD-M5-F2

SY3120-5LD-N3

SY3120-5LD-N3-F2

SY3120-5LE-C4-F2

SY3120-5LE-M5

SY3120-5LE-N3

SY3120-5LE-N7

SY3120-5LN-N3-F1

SY3120-5LN-N7-F1

SY3120-5LNU-M5-F1

SY3120-5LNZ-C4

SY3120-5LNZ-C6

SY3120-5LNZ-C6-F2

SY3120-5LNZD-C6-F2

SY3120-5LNZE-N7

SY3120-5LNZ-N3

SY3120-5LNZ-N7

SY3120-5LO-C4-F2

SY3120-5LO-C6

SY3120-5LOD-N3

SY3120-5LOD-N7

SY3120-5LOD-N7-F2

SY3120-5LOS-C4

SY3120-5LOU-C4-F1

SY3120-5LOU-C6-F2

SY3120-5LOU-C6-F2-Q

SY3120-5LOUD-C6-Q

SY3120-5LOUE-C6

SY3120-5LOUE-C6-Q

SY3120-5LOUE-M5

SY3120-5LOU-M5-F1

SY3120-5LOU-M5-F2

SY3120-5LOZD-C4

SY3120-5LOZD-C4-F2

SY3120-5LOZD-C6

SY3120-5LOZD-C6-F2

SY3120-5LOZD-M5-F1

SY3120-5LOZE-C4-F1

SY3120-5LOZE-M5-F1

SY3120-5LR-C4-F1

SY3120-5LS-C6-F2

SY3120-5LS-M5

SY3120-5LS-M5-F2

SY3120-5LS-N3

SY3120-5LS-N3-F2

SY3120-5LS-N7N-F2

SY3120-5LU-C4-F2

SY3120-5LU-C6-F1

SY3120-5LU-N3

SY3120-5LU-N3-F2

SY3120-5LU-N7-F1

SY3120-5LU-N7-F2

SY3120-5LZD-C6-F1

SY3120-5LZD-M5-F2

SY3120-5LZD-N3-F1

SY3120-5LZD-N3-Q

SY3120-5LZE-M5-F1

SY3120-5LZ-M5-X20

SY3120-5M-C4-F1

SY3120-5M-C4-F2

SY3120-5M-C6-F1

SY3120-5MD-C4

SY3120-5MD-C6

SY3120-5MD-C6-F2

SY3120-5MD-N3

SY3120-5MD-N3-F2

SY3120-5M-M5-F1

SY3120-5M-N3-F2

SY3120-5M-N7

SY3120-5M-N7-F1

SY3120-5M-N7-Q

SY3120-5MN-C6

SY3120-5MN-N3-F1

SY3120-5MN-N7

SY3120-5MNU-C6

SY3120-5MNU-C6-F1

SY3120-5MNU-C6-S

SY3120-5MNU-M5

SY3120-5MNU-M5-F1

SY3120-5MNZ-C4-F1

SY3120-5MNZ-M5-F1

SY3120-5MNZ-N3

SY3120-5MO-C4

SY3120-5MOD-M5

SY3120-5MOE-M5

SY3120-5MO-M5-F2

SY3120-5MO-N3

SY3120-5MO-N7

SY3120-5MOU-C4-F2

SY3120-5MOU-C4-F2-Q

SY3120-5MOUD-C6

SY3120-5MOUD-C6-Q

SY3120-5MOU-M5-Q

SY3120-5MOZ-C6-F2

SY3120-5MOZD-C4

SY3120-5MOZE-C4-F2

SY3120-5MR-C4-F1

SY3120-5MS-C6

SY3120-5MS-C6-X10

SY3120-5MSD-N3

SY3120-5MSD-N3-F2

SY3120-5MS-M5-F1

SY3120-5MS-M5-F2

SY3120-5MU-C4

SY3120-5MU-C4-Q

SY3120-5MU-C6

SY3120-5MU-N7-F2

SY3120-5MZD-M5

SY3120-5MZD-N3

SY3120-5MZD-N3-F2

SY3120-5MZE-C6-F1

SY3120-5MZE-C6-F2

SY3120-5MZE-N3

SY3120-5MZ-M5-F2-X20

SY3120-5MZ-N3-F1

SY3120-5W2E-M5

SY3120-5W2-M5

SY3120-5WAOU-C6

SY3120-5WAOU-C6-F2

SY3120-5WO-C6

SY3120-5WO-C6-F2

SY3120-5WO-N7-F2

SY3120-5WOU-C4

SY3120-5WOU-C6

SY3120-5WOU-C6-F1

SY3120-5WOU-M5

SY3120-5WOU-N7N

SY3120-5WOZ-C4

SY3120-5WOZ-C4-F2

SY3120-5WOZ-C6-F2

SY3120-5WOZD-M5-F1

SY3120-5WOZD-M5-F2

SY3120-5WOZ-M5-F1

SY3120-5WOZ-N3

SY3120-5WOZ-N7-F1

SY3120-5WOZ-N7-F2

SY3120T-5HZ-M5-F1

SY3120T-5HZ-M5-F2

SY3120T-5LOZ-C4-F1

SY3120T-5LZ-M5

SY3120T-5LZ-N3

SY3120T-5MOZ-C6-X90

SY3220-3G-C6-F2

SY3220-3G-M5

SY3220-3GZ-N7

SY3220-3H-N7

SY3220-3L-C4

SY3220-3L-C4-F2

SY3220-3LOZ-C4

SY3220-3LZ-C6

SY3220-3LZ-C6-F2

SY3220-3M-N7

SY3220-3MOZ-N3

SY3220-3MZ-M5

SY3220-3MZ-N7

SY3220-3MZ-N7-S

SY3220-4LOZ-N7

SY3220-5D-N7

SY3220-5DS-C6

SY3220-5G-C4

SY3220-5GE-N7

SY3220-5G-M5-F2

SY3220-5G-N3

SY3220-5G-N7

SY3220-5GS-C4