Van điện từ 5 cửa SMC, series SY5000

1. Mô tả

  • Van điện từ 5 cửa SMC, series SY5000

  • Thiết kế nhỏ gọn với lưu lượng cao (Cv = 0.88)

  • Tuổi bền cao – 50 triệu chu kì đóng mở

  • Thời gian đáp ứng nhanh, tiêu thụ điện thấp

  • Cổng kết nối trực tiếp trên thân hoặc qua đế

Danh sách mã van điện từ SMC, series SY5000:

SY5120-3D-01N-F1

SY5120-3D-01N-F2

SY5120-3D-C4

SY5120-3D-C8

SY5120-3D-C8-F2

SY5120-3DD-01F

SY5120-3DD-N7T

SY5120-3DD-N7T-F1

SY5120-3DE-C6

SY5120-3DE-N7T

SY5120-3DE-N7T-F1

SY5120-3D-N7-F2

SY5120-3DO-01

SY5120-3DO-01F

SY5120-3DO-01N

SY5120-3DO-01T-F2

SY5120-3DO-C4

SY5120-3DO-C6

SY5120-3DOE-N7T-F1

SY5120-3DO-N7T-F1

SY5120-3DZ-01F-F2

SY5120-3DZ-C4

SY5120-3DZ-C4-F2

SY5120-3DZ-C6-F1

SY5120-3DZD-01

SY5120-3DZD-01N-F2

SY5120-3DZD-C4

SY5120-3DZD-N7T-F1

SY5120-3DZE-01

SY5120-3DZE-01N-F1

SY5120-3DZE-01T-F2

SY5120-3DZE-N7T-F1

SY5120-3DZ-N3T

SY5120-3DZ-N9N

SY5120-3DZ-N9T-F2

SY5120-3DZ-N9T-F2-S

SY5120-3G-C6-F1

SY5120-3GZ-01N

SY5120-3GZ-01N-F2

SY5120-3GZ-01T-F2

SY5120-3GZ-C6

SY5120-3H-01-F2

SY5120-3H-01T-F2

SY5120-3HZ-01N

SY5120-3HZ-01T

SY5120-3HZ-N7T

SY5120-3HZ-N7T-F2

SY5120-3HZ-N9T-F2

SY5120-3L-01-F2

SY5120-3L-C8

SY5120-3LD-01T

SY5120-3LE-N7T

SY5120-3LN-01

SY5120-3LN-01F

SY5120-3LNZ-01N

SY5120-3LNZ-01N-F1

SY5120-3LNZ-N7T

SY5120-3LNZ-N7T-F1

SY5120-3LO-01

SY5120-3LO-01T-F2

SY5120-3LO-N7T

SY5120-3LOZ-01F-F2

SY5120-3LOZ-01N

SY5120-3LOZ-01N-F1

SY5120-3LZ-01N-F1

SY5120-3LZ-01T-X90

SY5120-3LZ-C8

SY5120-3LZE-01

SY5120-3LZE-01T

SY5120-3M-01N

SY5120-3M-01N-F1

SY5120-3M-01T

SY5120-3M-C6

SY5120-3M-C8

SY5120-3MO-01T

SY5120-3MOZ-C4

SY5120-3MZ-01N

SY5120-3MZ-01T-F1

SY5120-3MZ-01T-F2

SY5120-3MZ-C4

SY5120-3MZD-01

SY5120-3YO-01F-X10-Q

SY5120-3YO-01T

SY5120-3YO-C6F

SY5120-3YO-C6F-Q

SY5120-3YO-C8F-Q

SY5120-3YO-N7T

SY5120-3YZ-01F

SY5120-3YZ-01T

SY5120-3YZ-C6F

SY5120-4D-01

SY5120-4D-01F

SY5120-4D-01F-Q

SY5120-4DE-C6-F2

SY5120-4DZ-01N

SY5120-4DZ-01N-F2

SY5120-4DZ-01T-F1

SY5120-4DZD-01

SY5120-4DZD-N7T

SY5120-4DZ-N7T-F1

SY5120-4DZ-N7T-F2

SY5120-4DZ-N7T-S

SY5120-4G-01T

SY5120-4G-C8

SY5120-4GZ-01T

SY5120-4H-01N

SY5120-4H-01T-F1

SY5120-4L-01T

SY5120-4L-01T-F1

SY5120-4L-C6

SY5120-4L-C8

SY5120-4LE-01

SY5120-4L-N7T

SY5120-4L-N7T-F2

SY5120-4L-N7T-S

SY5120-4L-N9T

SY5120-4LOZ-01

SY5120-4LOZ-01T

SY5120-4LOZ-N7T

SY5120-4LOZ-N7T-S

SY5120-4LZ-01N

SY5120-4M-01T

SY5120-4M-01T-F1

SY5120-4M-N7T

SY5120-5D-01N-F1

SY5120-5DD-01-F2

SY5120-5DD-01N-F2

SY5120-5DD-C8

SY5120-5DD-N7T

SY5120-5DE-C6

SY5120-5D-N3T-F2

SY5120-5D-N7T-F1

SY5120-5DO-01-F2

SY5120-5DO-01F-Q

SY5120-5DO-01N-F2

SY5120-5DO-01T-X10

SY5120-5DO-C4-F2

SY5120-5DO-C6-X20

SY5120-5DO-C8

SY5120-5DOD-01

SY5120-5DOD-01T

SY5120-5DOD-C6

SY5120-5DOE-N7T

SY5120-5DO-N7-F2

SY5120-5DO-N7T-F1

SY5120-5DOS-01-F2

SY5120-5DOS-N7T

SY5120-5DOZ-N7-F2

SY5120-5DS-01F

SY5120-5DS-01T

SY5120-5DS-C6

SY5120-5DS-N7T-F1

SY5120-5DZ-01F-F1

SY5120-5DZ-01F-F2

SY5120-5DZ-01N-F1

SY5120-5DZ-01T-F2-Q

SY5120-5DZ-01T-F2-X20

SY5120-5DZ-01T-X10

SY5120-5DZ-01T-X20

SY5120-5DZ-01-X10

SY5120-5DZ-01-X90-Q

SY5120-5DZ-C4-F1

SY5120-5DZ-C6-F2-Q

SY5120-5DZ-C6-Q

SY5120-5DZ-C6-X194

SY5120-5DZ-C6-X90

SY5120-5DZ-C8N-F2

SY5120-5DZD-01F

SY5120-5DZD-01F-X10

SY5120-5DZD-01T-F1

SY5120-5DZD-C4

SY5120-5DZD-C4-S

SY5120-5DZD-C6-S

SY5120-5DZD-N3

SY5120-5DZE-01F

SY5120-5DZE-01N

SY5120-5DZE-01T-F1

SY5120-5DZE-N7T-F1

SY5120-5DZ-N3T

SY5120-5DZ-N7-F2

SY5120-5DZ-N7T-F2-X20

SY5120-5DZ-N9T-F2

SY5120-5G-01-F1-Q

SY5120-5G-01-F2

SY5120-5G-01N

SY5120-5G-01N-F1

SY5120-5G-01N-F2

SY5120-5G-C4-F2

SY5120-5GD-C6

SY5120-5GD-N7T

SY5120-5GE-N7T

SY5120-5GE-N7T-F2

SY5120-5GS-01N

SY5120-5GS-01N-F2

SY5120-5GS-01T

SY5120-5GS-C6-F2

SY5120-5GS-C8

SY5120-5GS-C8-F1

SY5120-5GU-01

SY5120-5GU-C8

SY5120-5GUE-01

SY5120-5GU-N7T

SY5120-5GZ-01N

SY5120-5GZ-01N-F1

SY5120-5GZ-01N-F2

SY5120-5GZ-C4

SY5120-5GZ-C6-F2

SY5120-5GZ-C8

SY5120-5GZ-C8-F1

SY5120-5GZ-C8-F2

SY5120-5GZD-01

SY5120-5GZD-01T-F1

SY5120-5GZD-N7T

SY5120-5GZE-N7T

SY5120-5GZ-N7

SY5120-5GZ-N7T-S

SY5120-5H-01

SY5120-5H-01N-F2

SY5120-5H-01T-F1

SY5120-5HE-C4

SY5120-5HE-C6

SY5120-5HS-01

SY5120-5HS-N7T

SY5120-5HS-N7T-F2

SY5120-5HU-01

SY5120-5HU-N7T

SY5120-5HZ-01N

SY5120-5HZ-01T-F1

SY5120-5HZ-C4

SY5120-5HZ-C4-F1

SY5120-5HZD-01T

SY5120-5HZD-01T-F1

SY5120-5HZE-C4

SY5120-5HZ-N7T-F2

SY5120-5L-01F

SY5120-5L-01-F2

SY5120-5L-01N-F2

SY5120-5L-01T-F1

SY5120-5L-C4

SY5120-5L-C6-F1

SY5120-5LD-01

SY5120-5LD-01T

SY5120-5LD-N7T

SY5120-5LD-N7T-F2

SY5120-5LE-C4

SY5120-5LE-N7T

SY5120-5LN-01N

SY5120-5LN-01T

SY5120-5LN-N9T

SY5120-5LNS-C6

SY5120-5LNU-01N

SY5120-5LNU-C6

SY5120-5LNU-C8

SY5120-5LNU-C8-F2

SY5120-5LNU-C8-F2-Q

SY5120-5LNZ-01F

SY5120