1.: EtherNetIP Communication Modules 1756-EN2F

  • EtherNet/IP bridge, fiber

  • Tốc độ truyền thông 100 Mbps

  • Môi trường truyền: sợi quang

  • CIP Motion Axes, max: 8

  • TCP/IP Connections: 128

  • Logix Connections: 256

 

2.Sơ đồ nối dây:
 

Star Topology

<img

Mã: 1756-EN2F Danh mục: