1.: Allen-Bradley EtherNetIP1756-EN3TR

  • EtherNet/IP bridge, embedded switch, copper

  • Tốc độ truyền thông 10/100 Mbps

  • Môi trường truyền: đồng đôi

  • CIP Motion Axes, max: 255

  • TCP/IP Connections: 128

  • Logix Connections: 256

 

2.Sơ đồ nối dây:
 

Star Topology

<img

Mã: 1756-EN3TR Danh mục: